เครื่องมือสำคัญ สำหรับทุกทีมงาน

At the center of everyone

ลูกค้า

 • สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • พิจารณาข้อเสนอ และ ราคา
 • ชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการส่งของ,
 • ประวัติการสั่งซื้อ, แจ้งปัญหา
 • ดาวน์โหลด หรือ พิมพ์ ใบแจ้งหนี้
 • ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ

ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ

 • Realtime Dashboard & รายงานสำหรับผู้บริหาร
 • ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ และ Mobile Application
 • Forecast ยอดขาย
 • ระบบควบคุมการอนุมัติเอกสาร
 • ติดตามการทำงานของทั้งบริษัท หรือ ทีมงาน

ทีมขาย, ตัวแทน, แฟรนไชส์

 • ข้อมูลแคตตาล็อกสินค้า
 • ตรวจสอบราคา และ โปรโมชั่นต่างๆ
 • ข้อมูลสต๊อก
 • คำนวณ และ รายงาน ค่าคอมมิชชั่น
 • ออกรายงานการขาย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,
การเงิน-บัญชี, งานบุคคล

 • AR/AP, GL, รายงานทางการเงิน
 • ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash), ระบบเงิน ทดรองจ่าย (Advance Payment)
 • ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed Asset)
 • ระบบบริหารจัดการเช็ครับ เช็คจ่าย
 • ระบบงานทรัพยากรบุคคล และ Payroll

ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
 • ตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit Log)
 • Backup & Restore
 • ระบบตรวจสอบสถานะของระบบ
  (System Health Report)

ทีมงานนอกสถานที่
(Field Officer)

 • ประสานงานกับทีมที่สำนักงานได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ
 • รองรับธุรกิจแบบมีหน่วยขายเคลื่อนที่
 • ให้บริการหลังการขาย, บริการแบบ On-Site
 • Service บริหารจัดการงานขนส่ง
 • ตัววัด KPI

รองรับธุรกิจที่หลากหลาย

Access from the Cloud

ช่องทางการตลาดมี
ทั้งแบบ Online
และ Offline

รองรับทั้งธุรกิจแบบ
B2B และ B2C

บริหารจัดการธุรกิจ
ประเภท Import
และ Export

รองรับทั้งธุรกิจแบบ
B2B และ B2C

บริหารจัดการธุรกิจ
ประเภท Import
และ Export

ช่องทางการตลาดมี
ทั้งแบบ Online
และ Offline

ฐานข้อมูลชุดเดียว ลดการทำงานซ้ำซ้อน

การประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระการทำงาน
โดยหันมาใช้ระบบอัตโนมัติแทน
เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

ระบบคลาวด์มาตรฐาน
ระดับโลก

Access from the Cloud

 • เข้าใช้งานผ่าน Internet
 • ระบบ Web Application พร้อม
 • Mobile Application สำหรับทีมงาน นอกสถานที่
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ระบบสำรองข้อมูลรายวันแบบอัตโนมัติ